กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 >> ประกาศ >> ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕


 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕

--------------------------------------------------------------------------------

 

เพื่อให้การบริการข้อมูลธุรกิจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการปรับปรุงประกาศขึ้นใหม่ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกแบบบริการข้อมูลธุรกิจที่แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและระเบียบดังต่อไปนี้

     (๑) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
     (๒) ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
     (๓) ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓ ให้ใช้แบบ บธ. ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้สำหรับการให้บริการข้อมูลธุรกิจตามที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ ๔ การให้บริการข้อมูลธุรกิจ ได้แก่

     (๑) การออกหนังสือรับรองนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
     (๒) การออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
     (๓) การรับรองสำเนาเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า และกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
     (๔) การตรวจค้นเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
     (๕) การถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ ๕ แบบบริการข้อมูลธุรกิจที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าได้ยื่นไว้ตามประกาศฉบับนี้

ข้อ ๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับผู้ขอรับบริการจะใช้แบบพิมพ์เดิมตามที่นายทะเบียนหรืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดแล้วแต่กรณีก็ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th