คำขอจดทะเบียนและสถานที่จดทะเบียน

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน
รายการจดทะเบียนใดที่มีระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียน ? 629
ใครจะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท ? 387
กรณียื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียค่าปรับเท่าใด? 346
คำขอที่จะต้องยื่นจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้นหากวันสุดท้ายที่จะต้องยื่นจดทะเบียนตรงกับวันหยุดราชการผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นจดทะเบียนในวันแรกที่เปิดทำการตามปกติได้หรือไม่ ? 240
วันที่ไปยื่นจดทะเบียนเตรียมเอกสารไปไม่ครบจะถือว่าคำขอจดทะเบียนนั้นเป็นโมฆะหรือไม่ ? 425
ชื่อบริษัทที่นายทะเบียนรับจองในการจดทะเบียนต้องนำมายื่นขอจดทะเบียนภายในกี่วัน ? 329
การแก้ไข ขีดฆ่า หรือตกเติมคำหรือข้อความในคำขอจดทะเบียนบริษัทสามารถทำได้หรือไม่ ? 318
คำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทต้องยื่นภายในกี่เดือน ? 392
ผู้ขอจองชื่อนิติบุคคลในการจดทะเบียนบริษัทเป็นใครได้บ้าง ? 573
การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนบริษัท ? 462
ช่องทางในการยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทมีกี่ช่องทาง ? 366
สถานที่รับจดทะเบียนบริษัท ? 541
'); frameDoc.document.close(); setTimeout(function () { window.frames["frame1"].focus(); window.frames["frame1"].print(); document.body.removeChild(frame1); }, 500); return false; }