เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน
ลักษณะของบริษัทจำกัด ? 888
ผู้ที่เป็นพยานในหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2 หน้า 2) จะเป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นคำขอ
จดทะเบียนได้หรือไม่ ?
590
อยากทราบทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำสุด ? 1052
ผู้เริ่มก่อการต้องเป็นผู้ถือหุ้นตอนตั้งบริษัทด้วยหรือไม่ ? 1446
ผู้เยาว์เป็นผู้เริ่มก่อการได้หรือไม่ ? 655
ผู้เริ่มก่อการ 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการตอนตั้งบริษัทจำกัดด้วยหรือไม่ ? 1262
ที่อยู่ของผู้เริ่มก่อการต่างชาติจะต้องระบุที่ใด ? 502
บริษัทจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้วก่อนที่กฎหมายจะมีการแก้ไขให้สามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวจะยังคงสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อไปได้หรือไม่ ? 286
การยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันในวันเดียวผู้มีอำนาจลงนาม
ในคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดคือผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการ ?
537
กฎหมายใหม่ให้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันได้ แต่ถ้าต้องการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิก่อนแล้วจดทะเบียนบริษัทในภายหลังตามแบบเดิม สามารถทำได้หรือไม่ ? 400
ผู้เริ่มก่อการตายไป 1 คนจะต้องทำอย่างไร ? 787
ผู้ถือหุ้นของบริษัทเหลือไม่ถึง 3 คนจะได้หรือไม่ ? 1486