เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน
บริษัทมีกรรมการเพียงคนเดียวสามารถจัดประชุมคณะกรรมการก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ ? 3687
ในการประชุมสามัญประจำปีวันที่ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับจะเป็นวันก่อนวันที่ที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่ ? 2920
กรณีที่ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ตอบรับแล้วแต่หนังสือบอกกล่าวถูกส่งคืนบริษัทเนื่องจากไม่มีผู้รับจะถือว่าการส่งคำบอกกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? 1605
การโฆษณาในหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวว่าจะปันผลจะต้องโฆษณาล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันหรือไม่ ? 3828
การนับระยะเวลาส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีวิธีการนับอย่างไร ? 2597
กรณีที่บริษัทมีกรรมการคนเดียวและกรรมการได้ถึงแก่กรรมแล้วใครจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ ?
1074
ถ้าบริษัทมีผู้ถือหุ้นอยู่ต่างประเทศเวลาบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศด้วยหรือไม่ ? 1334
การส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับใครจะต้องเป็นผู้เซ็นรับในใบตอบรับ ? 1320
กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนมีที่อยู่เดียวกันบริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์ตอบรับในซองเดียวกันได้หรือไม่ ? 1113
คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ซึ่งต้องลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่จะต้องประกาศ
เป็นภาษาไทยเท่านั้นหรือประกาศเป็นภาษาต่างประเทศได้ด้วย ?
1222
การลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชูมือ (โดยเปิดเผย)และการลงคะแนนลับแตกต่างกันอย่างไร ? 449
มติธรรมดาและ มติพิเศษแตกต่างกันอย่างไร ? 1336
การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญคืออะไร ? 2275
บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยใช้ E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่ ? 3121
การประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามารถประกาศในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้หรือไม่ ? 2421
บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรงแทนการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่ ? 1964
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินต้องประกาศหนังสือพิมพ์และส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด้วยหรือไม่ ? 2156
ในการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะต้องลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือไม่ ? 3859