เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน
กรรมการบริษัทจะต้องมีกี่คน ? 591
การเปลี่ยนอำนาจกรรมการจะต้องประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ ? 439
กรรมการตายต้องทำอย่างไร ? 259
บริษัทมีกรรมการคนเดียวได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งต่อบริษัทและได้แจ้งการลาออกต่อนายทะเบียน ตามมาตรา 1153/1 แล้วกรรมการที่ลาออกดังกล่าวจะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเพื่อให้ตัวเองออกจากกรรมการโดยไม่มีกรรมการเข้าใหม่ได้หรือไม่ ? 418
กรรมการลาออกและจะแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนจะต้องประชุมกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ? 513
บริษัทหลักทรัพย์จะยื่นจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก่อนหรือไม่ ? 143