เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน
จะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้อย่างไร ? 904
การจัดตั้งบริษัทมหาชน จำกัดใหม่ มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง ? 792
หนังสือบริคณห์สนธิคืออะไร ? 964
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใดได้บ้าง และจะเสนอขาย ได้เมื่อไหร่ ? 519
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด จะถอนตัวจากการเป็นผู้เริ่มจัดตั้งได้หรือไม่ ? 451
จะมีวิธีการส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้จองซื้อหุ้นอย่างไร ? 495
เอกสารที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมจัดตั้งบริษัทมี อะไรบ้าง ? 1137
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมจัดตั้งบริษัทให้นายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดหรือไม่ ? 797
การประชุมจัดตั้งบริษัท จะต้องจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่ใด ? 1017
กรณีมอบฉันทะรายเดียวและได้รับมอบฉันทะจากผู้จองหุ้นหลายรายจะนับคะแนน เสียงอย่างไร ? 705
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจะต้องมีหน้าที่อะไร ภายหลังจากประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว ? 978
ในกรณีนำหุ้นออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่จองซื้อหรืดได้เงินไม่ครบ มูลค่าหุ้นที่จองซื้อ คณะกรรมการจะต้องดำเนินการอย่างไร ? 725
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อใด? 920
บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดมูลค่าหุ้นไว้เท่าไร? 955
ในกรณีบริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างไร? 817
บริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้หรือไม่? 1404