เข้าสู่ระบบ
การนับวัน ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตาม ปพพ. มาตรา 1175
pean_tang@yahoo.com 21 พฤศจิกายน 2551 14:38:36 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
ตาม ปพพ. มาตรา 1175 กำหนดให้บริษัท ต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน ในการที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คือ 1.ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 2.หนังสือนัดประชุมส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งทั้ง 2 ข้อนั้นต้องห่างจากวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทจำกัด [b:1vassvlx][color=#8000BF:1vassvlx]อยากถามว่า การนับ ไม่น้อยกว่า 14 วัน นับอย่างไร เช่น นัดประชุม วันที่ 13 มกราคม ประชุมวันที่ 27 มกราคม ถูกต้องหรือไม่ครับ[/b:1vassvlx][/color:1vassvlx]
pean_tang@yahoo.com 21 พฤศจิกายน 2551 14:38:36 IP: 58.8.184.51
ความคิดเห็นที่ 2
ปรึกษา และให้คำแนะนำ ฟรี ทั้งด้านกฏหมายและบัญชี และการจดทะเบียนทุกประเภติดต่อตามเมล์ชื่อหากมีค่าบริการเริ่มที่ 1500 ติดต่อ
thailandworkpermit@hotmail.com 22 พฤศจิกายน 2551 12:50:59 IP: 124.120.18.3
ความคิดเห็นที่ 3
ตามกฎหมาย การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคําบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ดําเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกําหนดระยะเวลานั้น การนัดประชุม วันที่ 13 มกราคม จะประชุมได้วันที่ 28 มกราคม ครับ ดูวิธีการนับได้ที่หน้านี้ครับ http://www.thaiaccountnews.com/advice.html หนังสือพิมพ์ข่าวบัญชี http://www.thaiaccountnews.com
หนังสือพิมพ์ข่าวบัญชี 23 พฤศจิกายน 2551 22:17:45 IP: 125.24.186.4
ความคิดเห็นที่ 4
ข้อที่ .1 ป.พ.พ.มาตรา 1175 เป็นหลักกฎหมายที่กำหนด (1) แบบ และ (2) วิธีการบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 2. แบบ ของ การบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น คือ ต้องระบุ สถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน ถ้าเป็นมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย(ระเบียบวาระการประชุม) ข้อที่ 3. วิธีการบอกกล่าว นัดประชุมผู้ถือหุ้น (1) ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ และ (2) ต้องส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท ข้อที่ 4. ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่พิจารณาเรื่องมติธรรมดา จะต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน และต้องส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ถ้าเป็นพิจารณาเรื่องที่ต้องเป็นมติพิเศษ ต้องดำเนินการดังกล่าวข้างต้นก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน (เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น) ข้อที่ 5. การที่กฎหมายกำหนดวิธีการบอกกล่าว โดยลงโฆษณาทางหนังสือ และการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ไม่น้อยกว่า 14 วัน นั้น **วิธีการนับ หรือ คำนวณ ต้องไม่นำ วันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือ วันที่ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และ วันที่ที่นัดประชุม *มาคำนวณรวมอยู่ใน 7 วัน หรือ 14 วัน ด้วย จึงจะเป็นวันบอกกล่าวนัดประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
ส.อนัตตา 24 พฤศจิกายน 2551 11:32:31 IP: 10.6.12.74
ความคิดเห็นที่ 5
ตาม ปพพ. มาตรา 1175 ที่กล่าวข้างต้นนั้น - หากเป็นการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ต้องกระทำการดังกล่าวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน - หากเป็นการเรียกประชุมเพื่อลงมติพิเศษ ต้องกระทำการดังกล่าวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน - การนับระยะเวลาส่งคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่นับรวมวันที่ดำเนินการส่งคำบอกกล่าวเชิญประชุมและวันประชุมรวมเข้าด้วยกัน ดังตัวอย่างการบอกกล่าวเชิญประชุมกระทำในวันที่ 13 มกราคม การนับระยะเวลาเริ่มนับจากวันที่ 14 มกราคม (โดยไม่นับรวมวันที่ 13 มกราคม) ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้ดำเนินการบอกกล่าวนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม (ซึ่งก็ไม่นับรวมวันประชุมด้วย) ดังนั้นจึงต้องประชุมกันในวันที่ 28 มกราคม
01 ธันวาคม 2551 10:43:29 IP: 10.6.110.156
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น