เข้าสู่ระบบ
การถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์
ความคิดเห็นที่ 1
อยากทราบถึงความชัดเจนในการถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์จากสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปยังเทศบาลหรือ อบต.ว่ามีความชัดเจนหรือไม่ เมื่อใด และดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว เพราะในบางจังหวัดประชาชนผู้ประกอบการค้าปลีกตามต่างอำเภอ ไม่สะดวกในการเดินทางมาจดทะเบียนที่ อบจ.ซึ่งอยู่ในตัวเมือง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนกรุณาตอบเพื่อความชัดเจนด้วย ขอขอบพระคุณเป็นสูง
ความคิดเห็นที่ 2
1. ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีกำหนดถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ไปยังเทศบาลและ อบต. โดยคาดว่าจะถ่ายโอนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 2. ขณะนี้กรมฯ เตรียมจัดอบรมงานทะเบียนพาณิชย์ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและอบต. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2553 โดยเจ้าหน้าที่กรมฯ และเจ้าหน้าที่ อบจ. เป็นวิทยากร ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายในต้นเดือน พฤษภาคม 2553 นี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงไปที่คุณวรรณา เลิศสาครศิริ หมายเลขโทรศัพท์ 02547 4939
03 พฤษภาคม 2553 10:24:49 IP: 10.6.110.190
ความคิดเห็นที่ 3
ตอนนี้กรม กำลังทำร่างระเบียบ การจดทะเบียนพาณิชย์ และ คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ เผยแพร่ ที่ Hot News มุมบนด้านซ้าย ขอให้ดาวโหลดไปอ่าน และขอให้ช่วยเสนอความคิดเห็นจากสาธารณชนอยู่ครับ
กมลวิช 28 เมษายน 2553 17:19:52 IP: 10.0.12.2
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น