เข้าสู่ระบบ
จดเพิ่มทุน+วัตถุประสงค์
rawiwan 16 มิถุนายน 2553 08:53:34 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
ต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มวัตถุประสงค์ในคราวเดียวกัน สามารถทำได้ในคราวเดียวกัน ต้องจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 3 และ ข้อ 5 โดย 1.นัดประชุมผู้ถือหุ้น -ลงหนังสือพิพ์แห่งท้องที่ -ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษรีย์ตอบรับ (ห่างกันไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ) 2.ประชุมผู้ถืหุ้นมีมติเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3ใน4 ให้แก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 3 และ ข้อ 5 3.จัดทำเอกสารคำขอยื่นจดทะเบียน สอบถามเพิ่มเติม 087-500-5181
087-500-5181 18 มิถุนายน 2553 09:52:45 IP: 124.122.56.4
ความคิดเห็นที่ 2
15 กรกฎาคม 2553 14:27:00 IP: 10.6.110.190
ความคิดเห็นที่ 3
ต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มวัตถุประสงค์ในคราวเดียวกันต้องทำยังไงค่ะและลงประกาศทางหนังสือพิมพ์อย่างไร
rawiwan 16 มิถุนายน 2553 08:53:34 IP: 125.27.186.218
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น