เข้าสู่ระบบ
เปลี่ยนชื่อในทะเบียนการค้า กรณีเสียชีวิต
ในทะเบียนการค้าเป็นชื่อพ่อครับ ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว จะเปลี่ยนเป็นชื่อแม่ ต้องทำอย่างไรบ้างคครับ
สมบูรณ์ 19 เมษายน 2560 06:09:42 IP: 119.63.89.226
ความคิดเห็นที่ 1
ตอบ คุณสมบูรณ์

ในการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ จากผู้ประกอบการเดิม เป็นผู้ประกอบการใหม่ สามารถใช้วิธีโอนกิจการให้แก่กันได้ การโอนกิจการให้แก่กัน ตามคู่มือทะเบียนพาณิชย์ กำหนดให้ผู้ประกอบการเดิม จดทะเบียนเลิก โดยระบุเรื่องการโอนในข้อ 14 ของคำขอเลิก ว่ามีความประสงค์จะโอนกิจการให้ผู้ใด และผู้ประกอบการรายใหม่ จดทะเบียนจัดตั้งต่อ โดยระบุเรื่องการโอนในข้อ 9 ของคำขอจัดตั้ง ว่าประสงค์จะรับโอนกิจการจากผู้ใด ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงความเชื่อมโยง ของกิจการที่โอนให้แก่กัน เมื่อดำเนินการเสร็จ ผู้ประกอบการควรขอคัดรับรอง เอกสารเหล่านี้ ไปใช้เป็นหลักฐานเวลาทำธุรกรรม นิติกรรมต่างๆ เพื่อแสดงอายุต่อเนื่องของกิจการ ทั้งนี้การดำเนินการในลักษณะนี้ ต้องทำภายในวันเดียวกัน โดยทำการจดเลิกก่อน และตามด้วยจดจัดตั้งใหม่

สาเหตุ ที่ต้องทำการเลิกกิจการเดิม และจัดตั้งกิจการใหม่ โดยไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ ได้ทันทีเนื่องจาก ทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดา ถือเป็นกิจการเฉพาะบุคคล ที่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงให้กันตามวิธีปกติ และเลขทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ปัจจุบัน ถูกกำหนดตามเลขบัตรประชาชน จึงจำเป็นต้องเลิกกิจการ เพื่อเป็นการเลิกเลขทะเบียนเดิม และจัดตั้งกิจการใหม่ และออกเลขทะเบียนใหม่ ตามเลขบัตรประชาชนของผู้ประกอบการใหม่ เพื่อให้เลขทะเบียน กับชื่อผู้ประกอบการ ในใบทะเบียนพาณิชย์สอดคล้องกัน

**กรณีผู้ประกอบการเดิมเสียชีวิต คู่มือกำหนดให้ตั้งผู้แทนในการจดทะเบียนเลิก ซึ่งผู้แทน อาจจะเป็นผู้จัดการมรดก หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นผู้แทน โดยแนบหลักฐานคำสั่งศาลมาด้วย และในการจดทะเบียนเลิก ต้องแนบใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิตด้วย

กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าว ให้ถือเลิกโดยปริยาย โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในการเลิก และให้ผู้รับช่วงต่อจดทะเบียนจัดตั้ง ตามปกติโดยไม่ต้องระบุเรื่องการโอนในข้อ 9 ของแบบคำขอตั้งใหม่
regis 21 เมษายน 2560 11:44:41 IP: 10.6.109.186
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น