คุยกับกรม / ทั่วไป

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
จะทำลายเอกสารบัญชี ต้องขออนุมัติจากกรมหรือไม่ และ เก็บเอกสารไว้กี่ปี
สุภาภรณ์ กษัตริย์ 31 มกราคม 2562 22:51:32
108 0
ยื่น eflling
นิยม มินิวาตกร 30 มกราคม 2562 18:37:35
289 0
เข้าสู่ระบบผู้ทำบัญชีไม่ได้ค่ะ
สุวรรณา พันธ์ชัย 29 มกราคม 2562 16:40:54
110 0
สอบถามใบอนุญาต
155 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
6 กุมภาพันธ์ 2562 11:32:54
อยากเอาชื่อตัวเองออกจาก กรรมการ / ผู้ถือ (สถานะบริษัท ร้าง) ทำยังไงได้บ้างคับ
Kosna B 28 มกราคม 2562 09:53:38
114 0
เปลี่ยนระบบใหม่เข้าระบบจองชื่อไม่ได้ต้องทำยังได้ครับ
114 0
จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศรัญพร เพชรสุข 26 มกราคม 2562 11:23:29
74 0
เข้าระบบจองชื่อโดยใช้รหัสผ่านเดิมไม่ได้
ฐิติมา เหลืองอ่อน 24 มกราคม 2562 13:22:57
216 0
บอจ.5
114 0
การขอจดทะเบียนบริษัท
ทัศน์วรรณ บุญมาก 22 มกราคม 2562 22:00:20
118 0
เปลี่ยนแขวงบริษัทที่อยู่เดิมต้องทำยังไงบ้าง
กิตติกร ทองประศรี 18 มกราคม 2562 20:49:13
127 0
ขอสอบถามจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ทำบัญชีล่าสุดในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นข้อมูลในการทำวิจัยค่ะ
ศรญา บ๊ะวงษ์ 17 มกราคม 2562 11:47:52
95 0
การลดจำนวนกรรมการบริษัท
ภัทร สมพรพันธ์ 16 มกราคม 2562 18:17:46
140 0
กรรมการป่วย
97 0
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ งานจัดซื้อจัดจ้าง
สมจิต สินทรัพย์ 14 มกราคม 2562 16:44:41
419 1 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
15 มกราคม 2562 11:19:19
การยื่น บอจ.5
211 0
ต้องการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หจก.
วิจิตร เล้าแสงฟ้า 11 มกราคม 2562 11:53:43
104 0
ขอจดทะเบียนชื่อบริษัทฯใหม่
กาฬสิน ปากวิเศษ 11 มกราคม 2562 11:50:40
122 0
บริษัทจะจดทะเบียนเลิกกิจการ สามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่เป็นสำรองตามกฎหมายได้หรือไม่
321 0
บริษัท ถูกคัดชื่อออก
วิทวัส ภัทรปกรณ์ 10 มกราคม 2562 14:39:42
94 0