กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ   
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท
พระราชบัญญัติ
คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ พร้อมคำอธิบาย
x
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท (รวมล่าสุด)
x
แก้คำผิดพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิขย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๕๑
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๔ ก วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑
x
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๑ ก วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑
x
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙
เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๗ ก วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
x
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๔)
เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑๐ ก วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
x
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๓ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๕
x
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑
ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๔๙ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๑
x
     
กฎกระทรวง
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2561
x
ลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2560
x
จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียนและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
x
ลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๗ ก วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
x
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๕ ก วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
x
จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉ.2)
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๓๖ ก วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
x
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร ฉ.2พ.ศ.2551
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๙๘ ก วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑
x
จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๙
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๑ ก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
x
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสาร
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๑ ก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
x
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสาร พร้อมคำรับรองและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ.๒๕๔๙ (ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
x
     
ประกาศ
เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2563
x
เรื่อง แจ้งเตือนบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2562
x
เรื่อง การระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ตรงกับข้อมูลที่แท้จริง ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด พ.ศ. 2562
x
เรื่อง กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2562
x
เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือรับรองฯ
x
เรื่อง ขอความร่วมมือระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต! ในการยื่นขอจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า
x
เรื่อง การยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด กรณีที่มีข้อโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560
x
เรื่อง การยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส& (e-Registration) พ.ศ. 2560
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ สำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
x
เรื่อง ผ่อนผันการใช้แบบพิมพ์เดิมสำหรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด กรณียื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ.2559
x
เรื่องแก้ไขเลขทะเบียนนิติบุคคล
x
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลธุรกิจ พ.ศ.2559
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานสาขาของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน พ.ศ.2558
x
เรื่อง กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. ๒๕๕๘
x
เรื่อง กำหนดรายการเพิ่มเติมในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๕๗
x
เรื่อง การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
x
แก้คำผิดประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การจดทะเบียนแปรสภาพ
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
x
เรื่อง การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
x
เรื่อง การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑)
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิห้างหุ้นส่วนพ.ศ. ๒๕๔๘
x
     
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
ที่ ๖๔๗/๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจการตั้งผู้ตรวจการงานและการดำเนินการตรวจการงานของบริษัทจำกัดให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ที่ ๑๗๐/๒๕๒๕ เรื่อง มอบหมายอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัทมาตรา ๑๒๑๕ และมาตรา ๑๒๑๗
x
     
คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๙/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อย หอการค้าไทย และมอบหมายการปฏิบัติงาน
x
ที่ ๒๐๐/๒๕๔๔ เรื่อง ขยายขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗ (ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔)
x
ที่ ๑๖๑/๒๕๔๔ เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗ (ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔)
x
     
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ที่ ๙๙/๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน
x
ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน
x
ที่ ๑๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางเพิ่มเติม
x
ที่ ๒๐๔/๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน
x
     
ระเบียบ
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 8 มกราคม 2563)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 8 มกราคม 2563)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 3 กันยายน 2562)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 3 กันยายน 2562)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
x
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจำกัด การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำกัด และการวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานบริษัทจำกัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2561
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
x
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)
x
     
คำชี้แจง
คำชี้แจงหลักเกณฑ์ การกำหนดและวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรองและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2561
x
เรื่อง ภาพตราประทับของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ที่ยื่นขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส+ (e-Registration)
x
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557
x
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒)
(ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔)
x
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
(ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
x
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
(ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th