กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พร้อมติวเข้มอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชี" ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "หลักประกันส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน SME ไทย" ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ได้ถึง 31 สิงหาคม 2563
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ   
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (รวมล่าสุด)
x
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๑๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
x
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๒๖ ก วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙
x
     
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖
เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๘๐ ก วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖
x
     
กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ค่าธรรมเนียมและแบบพิมพ์) (ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๐)
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๔๕ ก วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๐
x
     
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ(ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖)
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๖๔ ง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๖
x
     
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
x
เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓(ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
x
เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒)
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
x
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒(ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒)
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒
x
ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙(ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐)
เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๓๕ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๐
x
ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ (ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕)
เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๗๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
x
     
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
x
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
x
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙)
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒ ง วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐
x
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
x
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘)
เล่ม ๑๒๒ ตอน ๒๔ ง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘
x
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗)
เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓ ง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
x
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การ บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖)
เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
x
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๖(ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖)
เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
x
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ(ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖)
x
     
คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๙/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อยหอการค้าไทย และมอบหมายการปฏิบัติงาน (ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐)
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐
x
ที่ ๒๐๐/๒๕๔๔ เรื่อง ขยายขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗ (ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔)
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๒๖ ง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔
x
ที่ ๑๖๑/๒๕๔๔ เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗(ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔)
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๘๒ ง วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
x
     
คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง ให้จัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓)
x
ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์(ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓)
เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th