กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พร้อมติวเข้มอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชี" ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "หลักประกันส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน SME ไทย" ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ได้ถึง 31 สิงหาคม 2563
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ   
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมล่าสุด).
x
คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ พร้อมคำอธิบาย
x
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒๘ ก วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
x
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๕๑ ก วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔
x
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๓ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๕
x
     
กฎกระทรวง
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ (ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ก วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙
x
กำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖(ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๓ ก วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
x
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๔ (ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔)
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๑๐ ก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
x
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๔(ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔)
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๑๐ ก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
x
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน) (ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙)
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๑ ก วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙
x
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (ความหมายของบริษัทในเครือ) (ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕)
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๙๓ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๕
x
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (การใช้ชื่อของบริษัทมหาชนจำกัด) (ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕)
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๙๓ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๕
x
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายงานการชำระบัญชีแบบพิมพ์) (ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕)
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๙๓ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๕
x
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน) (ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕)
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๙๓ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๕
x
     
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๙ (ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
x
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓ ง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
x
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒)
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
x
เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘) พ.ศ. ๒๕๔๗(ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗)
เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๑ ง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
x
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙)
เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙๓ ง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
x
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๕)
x
     
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2561
x
เรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2561
x
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชนของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดต่อนายทะเบียน (ลงวันที่ ๒๘ กกันยายน ๒๕๕๙)
x
เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ และการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
x
เรื่อง แนวทางการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)
x
เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดโดยผลของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓)
x
เรื่อง การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
x
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๑ ง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
x
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
x
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หอการค้าสมาคมการค้า และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
x
เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) พ.ศ. ๒๕๔๗(ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗)
เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๑ ง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
x
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชน ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดต่อนายทะเบียน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) (ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓)
เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๗๓ ง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓
x
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๙)
เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙๑ ง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
x
     
คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ 1/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535
x
ที่ ๑๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.๒๕๓๕
x
ที่ ๖๙/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕(ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒)
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
x
ที่ ๒๙/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อยหอการค้าไทย และมอบหมายการปฏิบัติงาน(ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐)
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐
x
ที่ ๓๑/๒๕๔๙ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอตรวจเอกสารการขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง หรือการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด(ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐
x
ที่ ๓๙/๒๕๔๖ เรื่อง การจดทะเบียนบริษัทที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖)
เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๓๕ ง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖
x
     
ระเบียบ
ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจำกัดการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำกัด และการวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานบริษัทจำกัดและการตรวจสอบกิจการ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2561
x
     
คำชี้แจง
คำชี้แจง เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
x
เรื่อง การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุมคณะกรรมการ ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535
x
เรื่อง การเรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดกรณีไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
x
คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการจดทะเบียนกรณีการจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
x
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557
x
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน (ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
x
เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th