กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ   
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๓ ก วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
x
     
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกา แก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
x
     
กฎกระทรวง
กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. 2562
x
กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
x
กําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
x
กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจ หรือย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
x
กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
x
กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๑๓๐ ตอนที่ ๒๕ ก วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
x
กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒)
เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๖๒ ก วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
x
กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗)
เล่มที่ ๑๒๑ ตอนที่ ๕๕ ก วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗
x
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๖(ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖
x
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖(ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖
x
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖
x
กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำ เข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕)
เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๑๐ ก วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕
x
กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๔ (ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔)
เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐๘ ก วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
x
กำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๔ (ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔)
เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐๘ ก วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
x
กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๔
เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐๘ ก วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
x
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖)
เล่มที่ ๙๐ ตอนที่ ๕๙ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๖
x
     
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2559
x
เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการในการขอและออกใบแทน ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 21 (ฉบับที่ 2)
x
เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓ ง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
x
เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔)
เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
x
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔)
เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๖ ง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
x
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙)
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๗ ง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐
x
เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการในการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๒๑ พ.ศ. ๒๕๔๖(ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖)
เล่มที่ ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๘๐ ง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖
x
     
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การกำหนดเลขทะเบียนสำหรับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ยื่นขอใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (22/06/2558)
x
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สำหรับธุรกิจบริการที่เป็นสำนักงานใหญ่ข้า (21/01/2558)
x
เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔) (29/12/2554)
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
x
เรื่อง หลักเณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หอการค้าสมาคมการค้า และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ (31/03/2548)
x
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖) (17/06/2546)
เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๖๙ ง วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
x
เรื่อง การถอนและจำหน่ายคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖) (05/06/2546)
เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๖๙ ง วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
x
เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖) (14/05/2546)
เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๙ ง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖
x
     
คำสั่ง
ที่ ๒๑๑/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th