กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ   
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๑ ก วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓
x
     
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๔ (ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๔)
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๓๙ ก วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๔
x
     
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑)
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑
x
เรื่อง กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔(ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔)
เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๔ ง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
x
     
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2562
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2562
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี การขออนุญาตและ การอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายและเสียหาย และการส่งมอบบัญชีและเอกสารท
x
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน ประจำปี
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปี
x
เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายฝนการขอตรวจดูหรือขอถ่ายสำเนางบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. 2561
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) พ.ศ. 2561
x
เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2561
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2560
x
เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชีระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2559
x
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2559
x
เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559)
x
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559)
x
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจกำรค้า เรื่อง กำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559)
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย การขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี ...
x
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ และแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๙
x
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ.2559
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2558 และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2558
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
x
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗(ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗)
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗)
x
เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔)
เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
x
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔)
x
เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชีและวิธีการจัดทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๒(ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒)
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๖ ง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
x
เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒(ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๒)
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๓๓ ง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒
x
เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายสำเนางบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙(ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙)
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐
x
เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชี และวิธีการจัดทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๔(ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔)
เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๗๗ ง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๔
x
เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ.๒๕๔๔(ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๔)
เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๕๘ ง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔
x
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ และแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ พ.ศ. ๒๕๔๓(ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓)
เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
x
เรื่อง บัตรประจำตัวสารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓)
เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
x
     
คำสั่ง
ที่ ๑๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นสารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งตั้งสารวัตรบัญชี (ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
x
ที่ ๑๖๓ / ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นสารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งตั้งสารวัตรบัญชี (ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)
x
ที่ ๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นสารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งตั้งสารวัตรบัญชี (ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
x
     
คำชี้แจง
คำชี้แจง การขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
x
คำชี้แจง เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th