กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ   
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๖๕ ก วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗
x
     
กฎกระทรวง
กำหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๓๕ ก วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
x
     
ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
x
     
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
x
     
ข้อบังคับสภาวิชาชีพ
ข้อบังคับสภาวิชาชีพ
x
     
ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี
ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th