กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ   
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๓๘ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๐๙
x
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ (รวมล่าสุด)
-
x
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๕๑ ก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐
x
     
กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
x
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
x
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
x
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๒ ก วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๘
x
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๕๔ (ฉบับพิเศษ) วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘
x
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
x
     
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๙ (ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
x
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๒ ง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
x
     
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
-
x
เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตจัดตั้ง หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๕ ง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
x
     
คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ 163 / 2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน
x
     
ระเบียบ
ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าว่าด้วยการจดทะเบียน
-
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th