กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
x
     
กฎกระทรวง
กำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561
x
กำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
x
การไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ พ.ศ. 2560
x
กำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๙
x
กำหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจำนวนหนี้ที่ยังมิได้ชำระพ.ศ. ๒๕๕๙
x
กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
x
     
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธรุกิจ พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559
x
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2559
x
     
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ผ่านระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-secured)
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2559
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
x
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน(Username และ Password) หรือวิธีการยืนยันตัวตนของผู้รับหลักประกันสำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2559
x
เรื่อง กำหนดใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.2559
x
     
คำสั่ง
เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
     
คำชี้แจง
แนวทางการให้บริการตรวจดูรายการจดทะเบียนและออกหลักฐานการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th