ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2565 (ม.ค.-มิ.ย.)