ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2565 (ม.ค.-ธ.ค.)