ที่ ๒๑๑/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจต..