ที่ ๑๖๑/๒๕๔๔ เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗(ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔)

คำสั่งกรมทะเบียนการค้า
ที่ ๑๖๑/๒๕๔๔
เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
และสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗

--------------------------------------------------------------------------------

 
          ตามที่กรมทะเบียนการค้าได้จัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗ โดยได้กำหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจแต่ละแห่ง ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการรับจดทะเบียนธุรกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบไปแล้วนั้น ปรากฏว่า ในปัจจุบันนี้ธุรกิจการค้าได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นและงานในอำนาจหน้าที่ของกรมทะเบียนการค้าที่ต้องรับผิดชอบมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกรมทะเบียนการค้าได้พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลทางทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วในระดับหนึ่ง
          ดังนั้น เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนที่มาติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น กรมทะเบียนการค้าจึงให้ขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง ๗ แห่ง เพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้
          ๑. รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่จำกัดเขตพื้นที่
          ๒. รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่จำกัดพื้นที่
          ๓. รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เลิกและเสร็จการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตาม ๒ โดยไม่จำกัดเขตพื้นที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
อดุลย์ วินัยแพทย์
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า