ที่ ๒๐๐/๒๕๔๔ เรื่อง ขยายขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗ (ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔)

คำสั่งกรมทะเบียนการค้า
ที่ ๒๐๐/๒๕๔๔
เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ
๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗

--------------------------------------------------------------------------------

 
          ตามที่ได้มีคำสั่งกรมทะเบียนการค้าที่ ๑๖๑/๒๕๔๔ เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ ได้ขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจดังกล่าว โดยขยายขอบเขตให้มีหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่จำกัดเขตพื้นที่รวมทั้งการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เลิกและเสร็จการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นดังกล่าว นั้น
          เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนที่มาติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น กรมทะเบียนการค้าจึงให้ขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง ๗ แห่งเพิ่มขึ้น โดยให้มีหน้าที่รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลิกและเสร็จการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่จำกัดเขตพื้นที่
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
อรจิต สิงคาลวณิช
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า