ที่ ๒๙/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อยหอการค้าไทย และมอบหมายการปฏิบัติงาน (ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐)

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๙/๒๕๕๐
เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อยหอการค้าไทย
และมอบหมายการปฏิบัติงาน

--------------------------------------------------------------------------------

 

          ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตกลงให้ความร่วมมือกับหอการค้าไทยเพื่อดำเนินการจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ณ หอการค้าไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาติดต่ออย่างทั่วถึง นั้น
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้อ ๘ แห่งระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

          ๑. ให้จัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อยหอการค้าไทย ตั้งอยู่ชั้น ๑ อาคาร จรูญ สีบุญเรือง หอการค้าไทย ถนนราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          ๒. ให้สำนักงานตาม ๑. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     ๒.๑ งานจดทะเบียนธุรกิจ

(๑) รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ เฉพาะพาณิชยกิจตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่ง ใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
(๒) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยกเว้นบริษัทจำกัด ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุมเฉพาะ ได้แก่ กิจการธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ประกันภัย คลังสินค้า และบรรษัทที่จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษ

     ๒.๒ งานบริการข้อมูลธุรกิจ

(๑) ออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนและรับรองเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ให้บริการตรวจค้นเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

     ๒.๓ งานด้านอื่นๆ

(๑) รับคำขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคล เพื่อส่งให้ฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล ส่วนบริการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต สำนักทะเบียนธุรกิจ ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผล
(๒) รับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และรวบรวมส่งมอบให้ส่วนจัดเก็บเอกสารทะเบียนธุรกิจ สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ จัดเก็บต่อไป
(๓) รับค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด
(๔) คำขอจดทะเบียนที่ได้รับจดทะเบียนในแต่ละวัน ให้รวบรวมส่งมอบให้ สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ เพื่อจัดทำแฟ้มทะเบียน ในกรณีที่เป็นคำขอจดทะเบียนตั้งใหม่ ส่วนคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม เลิกและเสร็จการชำระบัญชีให้คัดแยกเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานจัดเก็บแฟ้ม นำเข้าแฟ้มทะเบียนต่อไป

          ๓. อัตรากำลัง
          มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

     (๑) นายชาตรี สุรวิริยาการ นักวิชาการพาณิชย์ ๗ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  
- เป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด นายทะเบียนพาณิชย์และสารวัตรบัญชี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ ๒
- กำกับดูแลและตรวจสอบรายงานการรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและรายได้อื่นๆ ประจำวัน
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน และมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา ตามระเบียบว่าด้วยการลา
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๓
     (๒) นายทรงพล ชาญศิริไพบูลย์ (ลูกจ้างเหมาจ่าย) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  
- รับคำขอจดทะเบียน
- จัดทำหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารเพื่อเสนอนายทะเบียนลงนาม
- ให้บริการตรวจค้นเอกสาร
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

           ๔. ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องเพิ่มหรือสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้สำนักทะเบียนธุรกิจและสำนักบริการข้อมูลธุรกิจหารือร่วมกันเพื่อเสนอกรมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

 
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า