ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์(ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓)

คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ที่ ๑/๒๕๕๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

-------------------------------------------------------------------------------

          ตามที่ ได้มีการกระจายอำนาจในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศซึ่งมีจำนวนกว่า ๗,๗๗๖ แห่ง นั้น เพื่อให้ระบบการจดทะเบียนพาณิชย์เกี่ยวกับเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์สามารถรองรับสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ที่มีจำนวนมาก และมีมาตรฐานสอดคล้องกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทอันจะทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบโดยภาพรวม ตลอดทั้งสามารถจำแนกประเภท จัดเก็บ และอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบพาณิชยกิจได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ ๑๓๒/๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

          ข้อ ๒ กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ เป็นเลขทะเบียนพาณิชย์

          ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลเป็นเลขทะเบียนพาณิชย์

          ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศไทย หรือนิติบุคคลอื่นนอกจากข้อ ๓ ให้ใช้เลขทะเบียนพาณิชย์ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมดจำนวน ๑๓ หลัก แยกเป็น ๗ ส่วน นับจากซ้ายไปขวา ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง มี ๑ หลัก กำหนดเป็นเลข ๐ แสดงว่าเป็นการจดทะเบียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส่วนที่สอง มี ๒ หลัก หมายถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของทะเบียนพาณิชย์ กำหนดเลขจังหวัดไว้ตามบัญชี ๑ ท้ายคำสั่งนี้
ส่วนที่สาม มี ๑ หลัก กำหนดเลข ๑ หมายถึง การจดทะเบียนพาณิชย์
ส่วนที่สี่ มี ๒ หลัก หมายถึง เลขสองตัวท้ายของปีพุทธศักราชที่จดทะเบียน
ส่วนที่ห้า มี ๓ หลัก หมายถึง สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ที่ทำการรับจดทะเบียนพาณิชย์กำหนดเลขสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ไว้ตามบัญชี ๒ ท้ายคำสั่งนี้
ส่วนที่หก มี ๓ หลัก หมายถึง ลำดับของการจดทะเบียนพาณิชย์ในแต่ละปี กำหนดเลขโดยเริ่มตั้งแต่เลข ๐๐๑ เป็นต้นไป
ส่วนที่เจ็ด มี ๑ หลัก หมายถึง เลขสำหรับใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง (Check Digit) ของเลขทะเบียนพาณิชย์

          ข้อ ๕ ให้กำหนดเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมดจำนวน ๑๓ หลัก แยกเป็น ๔ ส่วน นับจากซ้ายไปขวา ดังนี้


ส่วนที่หนึ่ง มี ๒ หลัก หมายถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ กำหนดเลขจังหวัดไว้ตามบัญชี ๑ ท้ายคำสั่งนี้
ส่วนที่สอง มี ๓ หลัก หมายถึง สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ กำหนดเลขสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ไว้ตามบัญชี ๒ ท้ายคำสั่งนี้
ส่วนที่สาม มี ๒ หลัก หมายถึง เลขสองตัวท้ายของปีพุทธศักราชที่จดทะเบียน
ส่วนที่สี่ มี ๖ หลัก หมายถึง เลขลำดับของคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ในแต่ละปี กำหนดเลขโดยเริ่มตั้งแต่เลข ๐๐๐๐๐๑ เป็นต้นไป

          ข้อ ๖ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล ให้ใช้เลขสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เดิม

          ข้อ ๗ เมื่อได้มีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ข้างต้นไว้แล้ว หากภายหลังจะได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ไปตั้ง ณ ท้องที่อื่นใดก็ให้คงเลขทะเบียนพาณิชย์ที่ออกไว้เช่นเดิม

          ข้อ ๘ เลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ที่ออกให้ไว้ก่อนมีคำสั่งฉบับนี้ ให้ถือเป็นเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ตามคำสั่งฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า