ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายงานการชำระบัญชีแบบพิมพ์) (ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. ๒๕๓๕

-------------------------------------------------------------------------------

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๑๗๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ ๑ รายงานการชำระบัญชีและบัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชี ให้ใช้ แบบ บมจ. ๐๑๐ และ แบบ บมจ. ๐๑๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ การเสนอรายงานการชำระบัญชีพร้อมกับบัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๑๗๔ ผู้ชำระบัญชีต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ไปพร้อมกับรายงานและบัญชีดังกล่าว

(๑) หนังสือพิมพ์ที่ผู้ชำระบัญชีได้ประกาศโฆษณาการเลิกบริษัท
(๒) สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี หรือคำสั่งของศาลที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(๓) สำเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ (ถ้ามี)
(๔) สำเนาหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ (ถ้ามี)
(๕) สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
(๖) สำเนาหลักฐานการวางเงิน ณ สำนักงานวางทรัพย์ พร้อมด้วยหนังสือพิมพ์ที่ผู้ชำระบัญชีประกาศโฆษณาให้เจ้าหนี้ทราบ (ถ้ามี)
(๗) สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อครบรอบปีการจดทะเบียนเลิกบริษัท (ถ้ามี)


 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
อมเรศ ศิลาอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้รายงานการชำระบัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชี ต้องทำตามแบบและมีรายการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

    DOWNLOAD