กำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖(ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)

กฎกระทรวง
กำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมี
ในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. ๒๕๔๖
--------------------------------------------------------------------------------

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๑๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
"งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

ข่าวล่าสุดในหมวดนี้