ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์

-------------------------------------------------------------------------------

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับความในข้อ ๑ และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๕
          ข้อ ๒ หนังสือและเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ทำตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
(๑) หนังสือบริคณห์สนธิ ให้ทำตาม แบบ บมจ. ๐๐๑
(๒) วัตถุประสงค์ของบริษัท ให้ทำตาม แบบ บมจ. ๐๐๒
(๓) หนังสือยินยอมให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ให้ทำตาม แบบ บมจ. ๐๐๓
(๔) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ให้ทำตาม แบบ บมจ. ๐๐๖   
(๕) รายละเอียดสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ให้ทำตาม แบบ บมจ. ๐๑๒   

          ข้อ ๓ รายการจดทะเบียนและคำขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้ ให้ใช้แบบพิมพ์ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

(๑) รายการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้ แบบ บมจ. ๐๐๕   
(๒) รายการจดทะเบียนเป็นผู้ชำระบัญชีและเลิกบริษัท ให้ใช้ แบบ บมจ. ๐๐๘   
(๓) คำขอจดทะเบียน ให้ใช้ แบบ บมจ. ๑๐๑   
(๔) คำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท ให้ใช้ แบบ บมจ. ๑๐๒ 

*แก้ไขเพิ่มเติมแบบ บมจ.๐๐๕ และแบบ บมจ.๑๐๑ โดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
          ข้อ ๔ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ให้ใช้แบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

(๑) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรณีจัดตั้งขึ้นใหม่ให้ใช้ แบบ ทค. ๐๕๐๒   
(๒) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรณีควบเข้ากันให้ใช้ แบบ ทค. ๐๕๐๓ 
(๓) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรณีแปรสภาพบริษัทเอกชน เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้ แบบ ทค. ๐๕๐๔   

          ข้อ ๕ คำขอดังต่อไปนี้ ให้ใช้แบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

(๑) ค่าขอตรวจทะเบียน ให้ใช้ แบบ ตท.   
(๒) ค่าขอหนังสือรับรองหรือสำเนาเอกสารหรือใบแทนใบสำคัญ ให้ใช้ แบบ รท.   

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เป็นต้นไป


 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ชูชีพ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์