เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘) พ.ศ. ๒๕๔๗(ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
พ.ศ. ๒๕๔๗

--------------------------------------------------------------------------------
 
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับความในข้อ ๑ และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่องการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีของบริษัทมหาชนจำกัด ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ นั้น
          บัดนี้ เห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว เนื่องจาก ปัจจุบันได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีของบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ไว้แล้ว และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๙ กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องนี้สำหรับบริษัทมหาชนจำกัดไว้เป็นการเฉพาะอีกต่อไป จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง การจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาของบริษัทมหาชนจำกัด ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์