เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔

-------------------------------------------------------------------------------

 

          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม จึงได้บูรณาการในการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ขึ้นอีกวิธีหนึ่ง
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับความในข้อ ๑ และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ดังนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔"

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

          ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๓) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
"(๑) รายการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้ แบบ บมจ.005 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
(๓) คำขอจดทะเบียนให้ใช้ แบบ บมจ.101 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้"

          ข้อ ๕ ผู้ที่ประสงค์จะขอให้นายทะเบียนออก หนังสือรับรองรายการใดที่จดทะเบียนไว้ตามแบบคำขอ บมจ.101 หรือ หนังสือรับรองจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีตามแบบคำขอ บมจ.102 โดยออกเป็น หนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้แบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

          ข้อ ๖ คำขอจดทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีที่ได้ยื่นไว้ต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ของนายทะเบียนให้ถือว่าเป็นคำขอที่ได้ยื่นตามประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์