ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๙)

ประกาศกรมทะเบียนการค้า
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์

--------------------------------------------------------------------------------
 
          เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทะเบียนการค้าจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๒

          ข้อ ๒ คำขอขึ้นทะเบียนและหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ ให้ใช้แบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
                 (๑) คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อให้ใช้ แบบ บมจ. ๔๐๑   
                 (๒) หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อให้ใช้ แบบ บมจ. ๔๐๒   

          ข้อ ๓ หนังสือรับรองลายมือชื่อ โดยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หรือนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกขึ้นไปเป็นผู้รับรองให้ทำตาม แบบ บมจ. ๔๐๔ ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ร้อยโท สมศักดิ์ ยมะสมิต
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
นายทะเบียน