เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชน ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดต่อนายทะเบียน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) (ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓)

ประกาศกรมทะเบียนการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชน
ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
และบริษัทมหาชนจำกัดต่อนายทะเบียน
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
  
--------------------------------------------------------------------------------
 
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทะเบียนการค้า กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชนของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ต่อนายทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชนของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดต่อนายทะเบียน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ข่าวล่าสุดในหมวดนี้