เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๐

--------------------------------------------------------------------------------
 
          โดยที่เป็นการสมควร แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะนายทะเบียน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 
          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
 
          ข้อ ๒ หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้สามแบบ คือ
          (๑) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
          (๒) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
          (๓) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

          ข้อ ๓ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

          ข้อ ๔ ให้ผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถนำแบบของหนังสือมอบฉันทะ ที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ยกเลิกแล้วมาใช้ในการประชุมผู้จองหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียน