เรื่อง การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบคำขอจดทะเบียน
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------------------------------------------------

 

          ตามที่กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๔ กำหนดว่าในกรณีที่ต้องมีการส่งเอกสารเพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจกำหนดให้ส่งเป็นข้อมูลในรูปแบบอื่นได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น
          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ ๒ ในกรณีที่กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้คำขอจดทะเบียนใดผู้ขอจดทะเบียนต้องแนบเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับคำขอจดทะเบียนแล้ว หากผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งเป็นเอกสารกระดาษก็ให้สามารถทำได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
                  (๑) ต้องจัดทำหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อโดยผู้ขอจดทะเบียนหนังสือนำส่งให้ระบุจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นทั้งหมด และระบุข้อความรับรองความถูกต้องของบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จัดส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น รวมทั้งรับรองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้
                  (๒) ให้ผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อกำกับไว้บนแผ่นข้อมูลที่จัดส่งด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า