เรื่อง แนวทางการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง แนวทางการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

-------------------------------------------------------------------------------

 
          ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓๖ และมาตรา ๑๓๗ ได้กำหนดให้การออกหุ้นเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นที่เพิ่มนั้นเป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องมีมติให้ชัดเจนว่า หุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วน และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ประชาชน บุคคลอื่นใด เป็นจำนวนเท่าใด โดยสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการไปดำเนินการกำหนดรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น กำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขาย นั้น
 
          เพื่อให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถปรับโครงสร้างของทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้ความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงออกประกาศ แนวทางการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

          กรณีที่ ๑ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่(ระบุจำนวนหุ้น) และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

          กรณีที่ ๒ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่(ระบุจำนวนหุ้น) และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่บุคคลอื่นใด (ระบุตัวบุคคลและจำนวนหุ้น) ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

          กรณีที่ ๓ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่(ระบุจำนวนหุ้น) และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

          กรณีที่ ๔ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่(ระบุจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด) และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่(ระบุจำนวนหุ้น) และประชาชนทั่วไป(ระบุจำนวนหุ้น) และบุคคลอื่นใด (ระบุตัวบุคคลและจำนวนหุ้น) ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

          กรณีที่ ๕ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่(ระบุจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด) และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่(ระบุจำนวนหุ้น) และประชาชนทั่วไป(ระบุจำนวนหุ้น) และบุคคลอื่นใด (ระบุตัวบุคคลและจำนวนหุ้น) ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้

          อย่างไรก็ตามจำนวนหุ้นที่เสนอขายในรอบ ๑๒ เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน

ข่าวล่าสุดในหมวดนี้