ที่ ๓๑/๒๕๔๙ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอตรวจเอกสารการขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง หรือการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด(ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙)

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๓๑/๒๕๔๙
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง
หรือการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและ
บริษัทมหาชนจำกัด
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
          โดยที่ได้มีกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป นั้น
          เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรองและการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด นอกเขตจังหวัดเป็นไปโดยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และอำนวยประโยชน์แก่ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
         
          ข้อ ๑ ในกรณีที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทใดสามารถให้บริการตรวจเอกสารของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัด ทางระบบคอมพิวเตอร์ได้ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการขอตรวจเอกสารในกรณีปกติคือรายละ ๕๐ บาท

          ข้อ ๒ การขอสำเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมคำรับรองกรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดที่ดำเนินการทางระบบคอมพิวเตอร์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการขอสำเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมคำรับรองในกรณีปกติคือ หน้าละ ๕๐ บาท

          ข้อ ๓ กรขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดที่ดำเนินการทางระบบคอมพิวเตอร์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการขอหนังสือรับรองในกรณีปกติคือ รายการละ ๔๐ บาท

          ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ทางระบบคอมพิวเตอร์ได้ให้ดำเนินการทางระบบโทรสารหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แทน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เช่นเดียวกับข้อ ๒ และข้อ ๓ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า