ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจำกัดการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำกัด และการวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานบริษัทจำกัดและการตรวจสอบกิจการ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔)

ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจำกัด
การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำกัด และการวางประกันค่าใช้จ่าย
ในการตรวจการงานบริษัทจำกัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๕๔

-------------------------------------------------------------------------------

 

          เพื่อให้การตรวจการงานบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการปฏิบัติที่ชัดเจน และการวางเงินประกันค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงกำหนดระเบียบ ดังนี้

          ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจำกัด การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำกัด และการวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานบริษัทจำกัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๕๔