กำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๔ (ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔)

กฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๔๔

-------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 
ข้อ ๑ ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(๑) คำขอใบอนุญาต

 

(ก) คำขอใบอนุญาตตามมาตรา ๗

๑,๐๐๐ บาท

(ข) คำขอใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗

๒,๐๐๐ บาท

(ค) คำขอหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒

๒,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาต

 

(ก) ใบอนุญาตตามมาตรา ๗

๕,๐๐๐ บาท

(ข) ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจบัญชีสอง

 

(๑) บุคคลธรรมดา

๔๐,๐๐๐ บาท

(๒) นิติบุคคล   

พันละสิบบาทของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท
และไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เศษของพันบาทให้คิดเท่ากับหนึ่งพันบาท

(ค) ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจบัญชีสาม

 

(๑) บุคคลธรรมดา

๒๐,๐๐๐ บาท

(๒) นิติบุคคล 

พันละห้าบาทของทุนจดทะเบียนทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เศษของพันบาท ให้คิดเท่ากับหนึ่งพันบาท

(๓) หนังสือรับรอง

๒๐,๐๐๐ บาท

(๔) ใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรอง

๕,๐๐๐ บาท

(๕) อุทธรณ์

 

(ก) อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา ๗

๑,๐๐๐ บาท

(ข) อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา ๑๗

๒,๐๐๐ บาท

(ค) อุทธรณ์คำสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองตามมาตรา ๒๐

๒,๐๐๐ บาท

(๖) การแจ้งเลิก หรือย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ

๑,๐๐๐ บาท

(๗) การขอแก้ไขรายการทะเบียนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

๑,๐๐๐ บาท

(๘) การขอตรวจหรือขอคัดสำเนาเอกสาร รายละ

๒๐๐ บาท

(๙) การขอให้นายทะเบียนคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร พร้อมทั้งคำรับรอง หน้าละ

๑๐๐ บาท

(๑๐)การขอให้ออกหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ เรื่องละ

๑๐๐ บาท
 
ข้อ ๒ ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑ (๘) (๙) และ (๑๐) ให้แก่ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือเป็นการแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น
 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๖ แห่งราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติและยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้