เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการในการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๒๑ พ.ศ. ๒๕๔๖(ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการในการขอและการออกใบแทน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๒๑
พ.ศ. ๒๕๔๖

--------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการในการขอและ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๒๑ พ.ศ. ๒๕๔๖"

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตาม แบบ ต.๘ ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ใน แบบ ต.๘

          ข้อ ๔ การยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

          (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
          (๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

          ข้อ ๕ ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้ใช้ แบบ ต.๓ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ แบบ ต.๕ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วแต่กรณี โดยให้ระบุข้อความว่า "ใบแทน" ไว้ด้วย

          ข้อ ๖ ใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ให้ใช้แบบ ต.๗ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบการแจ้ง และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้ระบุข้อความว่า "ใบแทน" ไว้ด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

  DOWNLOAD