เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๙

-------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          แต่งตั้งให้บุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ

๑. นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
๒. นางธรรมพร ศรีธนสาร ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
๓. นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๔. นางสาวธนิสร ชูโชติ ผู้แทนกรมสรรพากร

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เกริกไกร จีระแพทย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์