กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๔ (ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔)

กฎกระทรวง
กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจ
หรือย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๔๔

-------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองที่เลิกประกอบธุรกิจ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนตาม แบบ ต. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองที่ย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนตาม แบบ ต. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยแผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่

ข้อ ๓ การแจ้งตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกหรือวันย้าย พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในกฎกรทรวง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่สำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
(๒) ในกรณีที่สำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดนั้น
ในกรณีที่ให้ผู้อื่นแจ้งแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบพร้อมกับ แบบ ต. ๑ ด้วย

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองที่เลิกการประกอบธุรกิจ หรือย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจแจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้