กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำ เข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ (ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕)

กฎกระทรวง
กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕

-------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทุนขั้นต่ำที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องมีจำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

ข้อ ๒ ทุนขั้นต่ำที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของค่าเฉลี่ยต่อปีของประมาณการรายจ่ายใน การประกอบธุรกิจสำหรับแต่ละธุรกิจของคนต่างด้าวนั้น เป็นเวลาสามปี แต่ทั้งนี้ต้องมีจำนวนตั้งแต่สามล้านบาทขึ้นไปสำหรับแต่ละธุรกิจ
ในกรณีที่ระยะเวลาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนั้นไม่ถึงสามปี ให้เฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น โดยให้คิดเฉลี่ยต่อปีของระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจเป็นเกณฑ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีจำนวนตั้งแต่สามล้านบาทขึ้นไป
ประมาณการรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า จำนวนเงินที่คนต่างด้าวจะใช้ในประเทศไทยสำหรับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจในแต่ละปี

ข้อ ๓ คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ประเทศไทยต้องนำหรือส่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทยให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้วแต่กรณี ภายในเวลาสามปีนับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือวันที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง โดยในสามเดือนแรกต้องนำหรือส่งเข้ามา ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนขั้นต่ำ และต้องให้ครบร้อยละห้าสิบของทุนขั้นต่ำภายในหนึ่งปี ส่วนที่เหลือให้นำหรือส่งเข้ามาปีละไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนขั้นต่ำ
ในกรณีที่ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจไม่ถึงสามปี ต้องนำหรือส่งเงินทุนขั้นต่ำเข้ามาภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือวันที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง

ข้อ ๔ ให้คนต่างด้าวแสดงหลักฐานการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย พร้อมทั้งคำนวณเป็นเงินตราไทยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราอ้างอิงในวันที่นำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทยเป็นเกณฑ์ โดยยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในสิบห้าวันนับแต่วันนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย

/td>
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ต้องมีทุนขั้นต่ำที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และให้กำหนดระยะเวลาที่ต้องนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทยได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้