เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๖

--------------------------------------------------------------------------------

 

          โดยที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต และใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ และ ข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความ ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๖"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๗ ให้ใช้คำขอตาม ต.๔ ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๗ ให้ใช้ ต.๕ ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


  DOWNLOAD