เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๒
พ.ศ. ๒๕๔๖

--------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๒ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประสงค์จะขอให้ออกหนังสือรับรองต้องแจ้งต่ออธิบดี โดยจัดทำเป็นหนังสือพิมพ์ข้อความให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองหรือลงลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการแทน
(๒) หนังสือแจ้งตาม (๑) ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารประกอบการแจ้ง ดังต่อไปนี้
๑) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
๒) หนังสือแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว จำนวนหุ้น ประเภทหรือชนิดของหุ้นที่คนต่างด้าวถือ
๓) หลักฐานแสดงว่าผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรม หรือประกอบการค้าเพื่อส่งออก
๔) แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
๕) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการแทน
๖) หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
          ข้อ ๔ ในการยื่นสำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบการแจ้งผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง ต้องรับรองความถูกต้องของสำเนาหรือภาพถ่ายนั้น

          ข้อ ๕ การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง ให้แจ้ง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

(๑) กรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
(๒) จังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

          ข้อ ๖ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการออกหนังสือรับรอง พนักงานเจ้าหน้าที่ อาจขอให้ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้

          ข้อ ๗ หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้ใช้แบบ ต. ๗ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบการแจ้ง และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า