เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบการแจ้ง และหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔

--------------------------------------------------------------------------------

 

          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม จึงได้บูรณาการกระบวนงานในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวร่วมกัน
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ และข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบการแจ้ง และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

          ข้อ ๔ การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ให้ใช้แบบการแจ้งตามแบบ ต.๖ ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

          ข้อ ๕ หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ให้ใช้แบบ ต.๗ ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

          ข้อ ๖ การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจที่ได้ยื่นไว้ต่ออธิบดีก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าเป็นแบบการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศนี้

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
   DOWNLOAD