เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่นและการแจ้งบัญชี หรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี สูญหายหรือเสียหาย พ.ศ.๒๕๔๓(ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓)

ประกาศกรมทะเบียนการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้
ณ สถานที่อื่น และการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
การลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย
พ.ศ. ๒๕๔๓

--------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมทะเบียนการค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น และการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายพ.ศ. ๒๕๔๓"

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น
                  (๑) ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ประสงค์จะขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ทำการ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำงานเป็นประจำให้ยื่นคำขอตาม แบบ ส.บช. ๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารตามที่ระบุไว้ใน แบบ ส.บช. ๑ ต่อสารวัตรบัญชีประจำสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ ณ สำนักงานบัญชีประจำท้องที่ที่มีเขตอำนาจในจังหวัดที่สถานที่ดังกล่าวข้างต้นตั้งอยู่ หรือยื่นต่อสารวัตรใหญ่บัญชี สำนักงานกลางบัญชี ณ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า
                  (๒) การพิจารณาคำขออนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำขอและหลักฐานเอกสารประกอบคำขอไว้โดยครบถ้วนถูกต้อง
                  (๓) ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่นแล้ว หากต่อมาได้นำบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีนั้นทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ทำการ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำงานเป็นประจำ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อสารวัตรบัญชีประจำสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ ณ สำนักงานบัญชีประจำท้องที่ที่มีเขตอำนาจในจังหวัดที่สถานที่ดังกล่าวข้างต้นตั้งอยู่ หรือแจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชี สำนักงานกลางบัญชี ณ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

          ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ประสงค์จะแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายให้ใช้ แบบ ส.บช. ๒ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารตามที่ระบุไว้ใน แบบ ส.บช. ๒ โดยยื่นต่อสารวัตรบัญชีประจำสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ ณ สำนักงานบัญชีประจำท้องที่ที่มีเขตอำนาจในจังหวัดที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ หรือยื่นต่อสารวัตรใหญ่บัญชี สำนักงานกลางบัญชี ณ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
อดุลย์ วินัยแพทย์
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า