เรื่อง บัตรประจำตัวสารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓)

ประกาศกรมทะเบียนการค้า
เรื่อง บัตรประจำตัวสารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๓

-------------------------------------------------------------------------------

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมทะเบียนการค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
บัตรประจำตัวสารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชีให้ทำด้วยกระดาษแข็งสีขาวและมีขนาดและลักษณะ ดังนี้
(๑) บัตรประจำตัวสารวัตรใหญ่บัญชี ให้เป็นไปตามแบบที่ ๑ ท้ายประกาศฉบับนี้
(๒) บัตรประจำตัวสารวัตรบัญชี ให้เป็นไปตามแบบที่ ๒ ท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
อดุลย์ วินัยแพทย์
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า