เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ และแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ พ.ศ. ๒๕๔๓(ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓)

ประกาศกรมทะเบียนการค้า
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่
และแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานบัญชีประจำท้องที่
พ.ศ. ๒๕๔๓

-------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมทะเบียนการค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า เป็นสำนักงานบัญชีประจำท้องที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และให้สารวัตรบัญชีซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลธุรกิจเป็นหัวหน้าสำนักงานบัญชีประจำท้องที่

          ข้อ ๒ ให้สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด เป็นสำนักงานบัญชีประจำท้องที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดนั้น และให้สารวัตรบัญชีซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดเป็นหัวหน้าสำนักงานบัญชีประจำท้องที่
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
อดุลย์ วินัยแพทย์
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า