เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชี และวิธีการจัดทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๔(ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔)

ประกาศกรมทะเบียนการค้า
เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชี และวิธีการจัดทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๔๔

-------------------------------------------------------------------------------

 

          ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดี เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี นั้น
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑) และ มาตรา ๘ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีหน้าที่จัดทำบัญชีสินค้า

          ข้อ ๒ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามข้อ ๑ เริ่มทำบัญชีนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนั้นได้เริ่มต้นประกอบกิจการ สำหรับกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีได้ประกอบกิจการอยู่ก่อนแล้ว ให้มีหน้าที่เริ่มทำบัญชีตามประกาศฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

          ข้อ ๓ วิธีการจัดทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามข้อ ๑ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กำหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ ของประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
อดุลย์ วินัยแพทย์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า