เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕)

ประกาศกรมทะเบียนการค้า
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕

-------------------------------------------------------------------------------

 
          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมทะเบียนการค้าโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 
          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕"
 
          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
 
          ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบ ส.บช. ๕ แนบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ แบบ ส.บช. ๕ แนบท้ายประกาศนี้แทน
 
          ข้อ ๕ การแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในวรรคสองของข้อ ๗ (๑) แห่งประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ใช้ แบบ ส.บช. ๖ แนบท้ายประกาศนี้
 
          ข้อ ๖ ในระยะแรกเริ่มที่ประกาศนี้ใช้บังคับ การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและการแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงจะยังคงใช้แบบ ส.บช. ตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ได้จนกว่าจะพ้น ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า